ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද වැඩසටහන් මාලාව

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන්  කළුතර දිසා කොමසාරිස් තුමන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ දිසා සංවත්සර වැඩසටහන් මාලාව ඉතාම සාර්ථකව නිමාවට පත්වන ලදී. ⚜ වසර 110 සංවත්සර පළමු…

Continue Readingශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද වැඩසටහන් මාලාව

Thuru Kapakaru Programe

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ මූලස්ථානය සහ සිරස ටීවී මාධ්‍ය ජාලය එක්ව දියතු කරනු ලබන රට පුරා පැළ 25000 ක් සිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහනේ කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන 2021 මාර්තු 31 වන දින කළුතර…

Continue ReadingThuru Kapakaru Programe

164th BP Day Celebration

164 වන බීපී දින සැමරුම් උළෙල සහ රට පුරා පැල 100 000 ක් සිටුවීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය - කළුතර දිසා ශාඛාව බේඩන් පවල් දින (Baden Powell Day)…

Continue Reading164th BP Day Celebration