146 වන බාලදක්ෂ 4 වන අදියර උසස් පාඨමාලාාව

You are currently viewing 146 වන බාලදක්ෂ 4 වන අදියර උසස් පාඨමාලාාව

4 වන අදියර 146 වන බාලදක්ෂ උසස් පාඨමාලාවේ කළුතර දිසා සහභාගිත්වය ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමා සහ ජාතික පුහුණු කිරීමේ කොමසාරිස්තුමා සමගින් සුබ පැතුම්!!!

 

Leave a Reply