කළුතර මුහුදු මානවකයින් දිවුරුම් දීම

You are currently viewing කළුතර මුහුදු මානවකයින් දිවුරුම් දීම

කළුතර දිසාවේ නව මුහුණුවරකින් ආරම්භ වූ බ්‍රිවෙස්ටරියන්ස් මුහුදු මානවක සමාජයේ ප්‍රථම මුහුදු මානවයකින් ගේ දිවුරුම් දීම 2022.12.17 දින රාත්‍රී යාමයේ කළුතර ඈතගම නන්දන තපෝවනය විහාරස්ථානයේදී පවත්වන ලදී.

කළුතර දිසාවේ මානවක දිවුරුම ලබා දුන් ප්‍රථම මුහුදු මානවකයින් ලෙස කවිඳු රන්දුල සහ හසිඳු දිසානායක පත්විය.

එම අවස්ථාව සඳහා අප දිසාවෙ ගරු දිසා කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මහතා, සහය දිසා කොමසාරිස් පුහුණු හා මානවක ශිරන්ත විජේරත්න මහතා, සහය දිසා කොමසාරිස් පරිපාලන දිනූ සාරංග මහතා, සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් සශික අනුශාන් මහතා, මොනරාගල දිසාවේ ගරු දිසා කොමසාරිස් අනිල් විජේකෝන් මහතා, මහනුවර දිසාවේ සහය දිසා කොමසාරිස් මානවක සෝමරත්න මහතා සහ මහනුවර සහය දිසා කොමසාරිස් වැඩසටහන් සම්පත් වීරසූරිය මහතා ,බ්‍රිවෙස්ටරියන්ස් මුහුදු මානවක සමාජයේ ආචාර්ය මෙන්ම සහය දිසා කොමසාරිස් සචින්ද්‍ර ප්‍රියනාත් මහතා යන විද්වතුන් සහභාගි විය.

Leave a Reply