ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

You are currently viewing ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය මගින් සංවිධානය කළ ජනාධිපති ප්‍රදානය සහතින පත් ප්‍රදානෝත්සවයේ බස්නාහිර පළාත් උත්සවය 2022.02.23 වන දින ජනාධිපති මන්දිරයේදී පැවති ප්‍රධාන උත්සයේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිඳුන් අතින් අප දිසාවේ එක් බාලදක්ෂයෙක් ද, ඊට සමගාමීව, බස්නාහිර පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති උත්සවයේදී කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් 36 දෙනෙකු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර හිටපු ගුවන් හමුදාපති මාර්ෂල් ඔෆ් ද එයාර් ෆෝස් රොෂාන් ගුණතිලක මැතිඳුන් අතින් ද ජනාධිපති ප්‍රදාන සහතික පත් ලබාගන්නා ලදි.

No Ref.No Provincial District Full Name Scout Troup/Group Parchment No Date
1 12 WP Kalutara N J M Sandaru Mihindu C C 8213 15-Sep-18
2 18 WP Kalutara D D I Chamod Kumarasinghe C W W Kannangara C C 8219 4-Oct-18
3 27 WP Kalutara P A D P Yasas Pelawatta Ananda Shasthralaya 8228 14-Nov-18
4 29 WP Kalutara H A Sachinthani Dewnini C W W Kannangara C C 8230 17-Nov-18
5 38 WP Kalutara Y M Maheshika C W W Kannangara C C 8239 13-Jan-19
6 39 WP Kalutara G K Dilhan Kalutara Vidyalaya 8240 26-Dec-18
7 91 WP Kalutara P M M Randhika Abewardhana St. Mary’s College 8292 8-Feb-19
8 108 WP Kalutara D S N Chathuranga Pothuwila Vidyalaya 8309 5-Mar-19
9 117 WP Kalutara P M Yamange 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8318 8-Apr-19
10 133 WP Kalutara G V S Dharmawardhana 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8334 10-May-19
11 140 WP Kalutara D A J Anjana Silva Kalutara Vidyalaya 8341 2-May-19
12 151 WP Kalutara M K L Ruwan Aravinda 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8352 13-Jun-19
13 165 WP Kalutara Vishwa kavinda Gamage 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8366 11-Jul-19
14 166 WP Kalutara T G K Gimahan wijesundara 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8367 10-Jul-19
15 169 WP Kalutara K P P Wijerathne Kalutara Vidyalaya 8370 10-Jul-19
16 391 WP Kalutara K A Hiruni Hiroshana C W W Kannangara C C 8592 7-Sep-19
17 392 WP Kalutara W D Sandali Denethma C W W Kannangara C C 8593 6-Sep-19
18 394 WP Kalutara B V  kalana Samidu C W W Kannangara C C 8595 7-Sep-19
19 395 WP Kalutara Rehan Hansaja Maunasinghe C W W Kannangara C C 8596 7-Sep-19
20 402 WP Kalutara I H R Lakshan C W W Kannangara C C 8603 22-Sep-19
21 407 WP Kalutara M D D C M Sumanarathna C W W Kannangara C C 8608 1-Oct-19
22 420 WP Kalutara D M H V  S Bandara Kalutara Vidyalaya 8621 1-Nov-19
23 421 WP Kalutara D A T C  S Guanrathne Kalutara Vidyalaya 8622 1-Nov-19
24 488 WP Kalutara K.V.D. Pupod Lalindu Panasara 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8689 17-Jul-20
25 499 WP Kalutara P.V. Chanuka Navanjana 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8700 30-May-20
26 500 WP Kalutara S.A. Anjana Poornima 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8701 30-May-20
27 501 WP Kalutara H.K. Prathibha Arunodini 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8702 5-Jul-20
28 502 WP Kalutara K.A.S.Divyanjali 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8703 23-Jul-20
29 503 WP Kalutara V.T. Gamage 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8704 22-Jul-20
30 526 WP Kalutara K.G.M. Thilakarathna Mihindu Vidyalaya 8727 29-Jan-20
31 609 WP Kalutara O.H.A. Dewmini 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8810 1-Feb-21
32 610 WP Kalutara S.M.D.V. Kavinhara 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8811 25-Sep-20
33 611 WP Kalutara W.H.S. Senarathne 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8812 1-Feb-21
34 612 WP Kalutara P.N.A. Rathnayaka 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8813 3-Feb-21
35 642 WP Kalutara W.D.O.D. Vithanage 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8843 30-Aug-20
36 643 WP Kalutara W.D.M. Kavya St. Mary’s M V 8844 5-Aug-20
37 654 WP Kalutara W.A.S. Sisara 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8855 1-Feb-21
38 673 WP Kalutara T G T I Wijayasundara 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8874 8-Jan-21
39 674 WP Kalutara H W Chelaka Wijesena 12th Kaluthara (CWW Kannangara MMV) 8875 29-Jul-20

 

Leave a Reply