12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහය 70 වන සංවත්සරය

මතුගම සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහයට වසර 70 ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් සහ කලුතර දිසාවේ හිටපු දිසා කොමසාරිස් එච්. ඩී. ගුණතිලක මැතිදුන් ට උපහාර පිදීමත් මූලික අරමුණ කරගනිමින් 2022.03.11…

Continue Reading12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහය 70 වන සංවත්සරය