කළුතර දිසාවේ පලමු නිල මාධ්‍ය ඒකකය පිහිටුවයි.

කළුතර දිස්ත්‍රික් බාලදක්ෂ කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ  කළුතර දිසාවේ මාධ්‍ය අංශයේ කාර්‍යයන් තවත් ශක්තිමත්ව වඩාත් සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සදහා දිසාවේ ඉදිරි දැක්ම අනුව සහය දිසා කොමසාරිස් (මාධ්‍ය /…

Continue Readingකළුතර දිසාවේ පලමු නිල මාධ්‍ය ඒකකය පිහිටුවයි.