ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මුහුදු මානවක පර්ශද කදවුර 2022

ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මුහුදු මානවක පර්ශද කදවුර 2022 හා ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ බාලක කාණ්ඩ කදවුර 2022.04.09 - 2022.04.11 මතුගම සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය 12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ…

Continue Readingක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මුහුදු මානවක පර්ශද කදවුර 2022

කළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහයේ බාලදක්ෂ ආචාර්ය, කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ දිසා බාලදක්ෂ ආචාර්ය සශික අනුශාන් මුණසිංහ මහතා 2022 අප්‍රේල් මස 7 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සහය…

Continue Readingකළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි