කළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

You are currently viewing කළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහයේ බාලදක්ෂ ආචාර්ය, කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ දිසා බාලදක්ෂ ආචාර්ය සශික අනුශාන් මුණසිංහ මහතා 2022 අප්‍රේල් මස 7 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් ධුරයට පත් විය. එතුමාට දිසා කොමසාරිස් තුමා ඇතුළු කළුතර දිසාවේ උණුසුම් සුභ පැතුම්.

Leave a Reply