රටට යුතුකම් කිරීම නිවසින් අරඹමු..

You are currently viewing රටට යුතුකම් කිරීම නිවසින් අරඹමු..

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ඉදිරි දැක්ම වැඩ සටහන යටතේ මෙම ගෙවතු වගා වැඩසටහන සෑම සිඟිති, පෝතක, බාලදක්ෂ, මානවක සහ බාලදක්ෂ ආචාර්ය යන සියලුම සාමාජිකයන්ගේ ගෙවතුවල ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත. එම නිසා සියලුම බාලදක්ෂ සාමාජිකයන් තම ගෙවත්තෙන් හැකි අයුරින් වගා කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ඔබට අවශ්ය වන කෘෂිකාර්මික දැණුම ලබාදීමට කළුතර දිසා ඛාලදක්ෂ සංගමය සූදානම්ව සිටී. මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ සැබෑ බාලදක්ෂයින් ලෙසින් සමාජයට ආදර්ශයක් වීමට පෙළ ගැසෙමු.

⚜️ දිසා බාලදක්ෂ කොමසාරිස් – කළුතර

Leave a Reply