පෝතක බාලදක්ෂ සහය ප්‍රධාන කොමසරිස් ධූරයට සුබ පැතුම්

You are currently viewing පෝතක බාලදක්ෂ සහය ප්‍රධාන කොමසරිස් ධූරයට සුබ පැතුම්

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ නව පෝතක බාලදක්ෂ සහය ප්රධාන කොමසරිස් ධූරයට තේරී පත් වූ රේණුකා සිල්වා මහත්මියට (පුහුණු කිරීමේ නායක) කළුතර දිසා ඛාලදක්ෂ සංගමයේ උණුසුම් සුබ පැතුම් !!!

එතුමිය නව ධූරයේ වැඩ 2023 ජනවාරි මස 01 වැනිදා සිට ඇරඹීමට නියමිතයි.

Leave a Reply