110 වන සංවත්සර සැමරුම – පෝසටර් තරග ප්‍රතිඵල

සිඟිති අංශය ප්‍රථම ස්ථානය - සනුලි ලිනායා - 12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහය දෙවන ස්ථානය - සිතුන් සගීත් - 12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහය තෙවන ස්ථානය - සිහෙලි…

Continue Reading110 වන සංවත්සර සැමරුම – පෝසටර් තරග ප්‍රතිඵල

2022 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයට සුබපැතුම්

“උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා” 2022 පෙබරවාරි මස  වන දින සිට ඇරඹෙන අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටින කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් ඇතුළු සියලුම දරුවන්ට උණුසුම් සුබ පැතුම්! දිසා කොමසාරිස් තුමා…

Continue Reading2022 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයට සුබපැතුම්