කළුතර දිසාවේ පළමු මුහුදු මානවක බාලදක්ෂයින් නිල පදක්කම් පලදී

කළුතර දිසාවේ පළමු මුහුදු මානවක බාලදක්ෂයින් නිල පදක්කම් පලදීකළුතර දිසාවේ පළමුවන මුහුදු මානවක සමාජය වන "බ්‍රිවෙස්ටරියන්ස් " මානවක බාලදක්ෂයින්ට සාමාජික පදක්කම් පැළඳවීමේ උත්සවය අති උත්කර්ෂවත් ලෙස මානවක බාලදක්ෂ නායක සචින්ද්‍ර…

Continue Readingකළුතර දිසාවේ පළමු මුහුදු මානවක බාලදක්ෂයින් නිල පදක්කම් පලදී