වාර්ෂික සංඝමිත්තා පෙරහැර 2019

බේරුවල වලතර පරමරමණීයාරාම මහා විහාරය මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන සංගමිත්තා පෙරහැර සඳහා කළුතර දිසාවේ බාදක්ෂයින් නියෝජනය කරමින්, කළුතර පොතුවිල මහ විදුහල, කළුකර විද්‍යාලය ජාතික පාසල සහ කළුතර සිරිකුරුස විදුහලේ…

Continue Readingවාර්ෂික සංඝමිත්තා පෙරහැර 2019