කළුතර 25 වන රිදී ජුබිලි බාලදක්ෂ දිසා රැළිය – 2018

2018 කළුතර දිසා 25 වන රිදී ජුබිලි බාලදක්ෂ රැළිය මෙවර ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පෙබරවාරි 28 සිට මාර්තු 04 දක්වා පොතුවිල මහා විදුහල් පරිශ්‍රයේ දී (සත්කාරක සමූහය) පැවැත්විණි. කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂ බාලදක…

Continue Readingකළුතර 25 වන රිදී ජුබිලි බාලදක්ෂ දිසා රැළිය – 2018