කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ප්‍රථම පාසල් මුහුදු මානවක බාලදක්ෂ සමුහය

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ප්‍රථම පාසල් මුහුදු මානවක බාලදක්ෂ සමුහය ලෙසට ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මුහුදු මානවක සමාජය ස්ථාපිත වූ වගයි. දිවංගත බාලදක්ෂ කොමසාරිස්වරයෙකු වූ වර්තමාන මුලස්ථාන කොමසාරිස් රේණුකා සිල්වා මැතිනියගේ දයාබර පියාණන්…

Continue Readingකළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ප්‍රථම පාසල් මුහුදු මානවක බාලදක්ෂ සමුහය