වෙසක් සතිය – 2021

කලුතර බාලදක්ෂ දිසාවේ පෝතකයින් covid වසංගත කාලය තුල වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ආමිස පූජාවන් පවත්වන්නට සැරසුණු ආකාරයයි මේ. මේ සදහා දිරිය දුන් දිසාවේ සියලු පෝතක බාලදක්ෂ නායිකාවන්ට කලුතර බාලදක්ෂ දිසාවේ…

Continue Readingවෙසක් සතිය – 2021