ලෝක පරිසර දිනය – 2021

පියවර 3 කින් ලෝක පරිසර දිනය උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරන්න ගසක් සිටුවන්න පින්තුරයක් ගන්න ගූගල් පෝරමයේ උඩුගත කරන්න Open Google Form (උඩුගත කිරීමට මෙය Click කරන්න.)  ඉක්මන් කරන්න ! වටිනා සහතිකයක් දිනා…

Continue Readingලෝක පරිසර දිනය – 2021