බාලදක්ෂ ආචාර්යවරයාගේ ප්‍රදානය – ලිපි අංක 02 – සංඥා

මෙය බාලදක්ෂ ආචාර්ය වරයාගේ ප්‍රදානය සඳහා වන විෂය දැනුම ඇතුලත් දෙවන ලිපියයි. පෙර ලිපි මෙම ලිපිය අවසානයේ ඇති සබැඳි මඟින් ඔබට කියවීමට හැකියි.

සංඥා #

නලා සංඥා #

ඔබ කුමන කාර්යයක යෙදී සිටියත් සංඥාවක් ලද වහාම එයට අවනත විය යුතු ය. බාලදක්ෂයින්ගේ අවධානය යොමු කරවීමට තනි දිග නලා සංඥාවක් දී, අනතුරුව අවශ්‍ය සංඥාව දිය යුතු ය. අවධානය යොමු කරවීම සඳහා දෙනු ලබන තනි දිග නලා ශබ්දය පසුව දෙන සංඥාවේ කොටසක් නොවන බව සලකන්න.

බාලදක්ෂ ආචාර්ය වරයාගේ ප්‍රදානය සඳහා දැනගත යුතු නලා සංඥා 06 කි.

 • සවන් දෙන්න
 • රැස් වන්න
 • අනතුරක්
 • ඈත් වන්න
 • කාණ්ඩ නායකයින් කැඳවීම
 • සේවා නායක කැඳවීම

නලා සංඥා

හස්ත සංඥා #

බාලදක්ෂ ආචාර්ය වරයාගේ ප්‍රදානය සඳහා දැනගත යුතු හස්ත සංඥා 07 කි.

 • අශ්ව ලාඩම
 • කවය
 • පේලි
 • තනි පේලි
 • විහිදි තීරු
 • ඇහුරුම් තීරු
 • විවෘත කොටුව

 

කාණ්ඩ නායකයා කාණ්ඩයෙහි දකුණෙන් හා උපනායකයා වමෙන් ද සෙසු බාලදක්ෂයන් ඔවුන් අතර පිළිවෙළින් උසේ හැටියට වැලමිට දුරින් පෙළ ගැසේ. සේවා කාණ්ඩය අනිත් කාණ්ඩවල දකුණෙන් හෝ ඉදිරියෙන් පෙළ ගැසෙයි. කාණ්ඩ අතර එක් කෙනෙකුගේ ඉඩ ප්‍රමාණය හිස්ව තබා, කාණ්ඩ වෙන් වශයෙන් දැක්විය යුතුය.

නලා සංඥා වලින් හෝ වෙනත් සුදුසු සංඥාවකින් බාලදක්ෂයින්ගේ අවධානය යොමු කළ පසු, සුළු මොහොතකට පමණක් අවශ්‍ය හස්ත සංඥාව කොට, සීරුවෙන් සිටිය යුතුය. මොනම හේතුවකදීවත් බාලදක්ෂයන් පෙළගැසී අවසාන වනතුරු හස්ත සංඥාව දෙමින් නොසිටිය යුතුය.


මෙම ලිපිය පිලිබඳ ඔබේ අදහස් පහතින් Comment කරන්න.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply